Obračun Davka na dodano vrednost

Večna dilema za podjetnike začetnike, biti davčni zavezanec ali ne?
Vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti. V vsakem primeru pa vam to lahko opravi Računovodski Servis s katerim sodelujete.

V primeru, da podjetje posluje z manj kot 25.000€ prihodkov na leto se lahko poslužuje stautsa podjetja brez Davka na dodano vrednost. Seveda Davek na dobiček še vedno ostane.
Največja prednost podjetij, ki niso davčni zavezanici je v večjem zaslužku na storitev oz. bolj konkurenčni cenovni ponudbi. To zavisi od strategije podjetja in panoge v kateri je. S tem, ko smo opravičeni Davka na dodano vrednost imamo prednost pred večjimi podjetji, saj se večina podjetnikov začetnikov rajši odloči za strategijo prodora na trg po nižji ceni (ravno za razliko 20% DDV-ja).

Vsekakor je to odlična poteza države, da spodbuja manjša podjetja a to je le dobro v kolikor podjetje opravlja primarno dejavnost in ne nabavlja večjih količin zunanjih izdelkov. Težave se pojavijo takrat, kadar podjetnik za realizacijo svojega dela potrebuje veliko drugih izdelkov, ki jih kupi po ceni z Davkom na dodano vrednost.
V primeru, da je podjetje davčni zavezanec, dobi davek povrnjen nazaj v kolikor ni pa mora plačati Davek na dodano vrednost.

Pred odprtjem podjetja se je vedno dobro posvetovati z Računovodskim Servisom, ki bo za vas opravljal računovodske storitve, da vam lahko predlaga najboljši način poslovanja za vas.

Podlage za obdavčitev

V Sloveniji je za obdavčevanje pravnih in fizičnih oseb pristojna Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju  DURS). Davčna uprava rešuje in preverja vse nepravilnosti v zvezi s plačevanjem davkov ter kontrolo v davčnih postopkih. Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sedež DURS-a je v Ljubljani, sestavljajo pa ga: Glavni urad, 14 davčnih uradov, ustanovljenih za posamezno območje, in Posebni davčni urad. Davčni urad ima izpostave kot dislocirane notranje organizacijske enote. Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge iz dejavnosti davčne službe.
Glavni urad organizira delo davčnih uradov ter zagotavlja enotno izvajanje davčnih in drugih nalog, opravlja neposreden nadzor nad delom davčnih uradov, vzpostavlja in organizira enotno vodenje davčnega registra, določa vsebino in obliko davčnih obrazcev, organizira izvajanje davčnega nadzora, odloča v davčnem postopku na drugi stopnji, določa in izvaja programe za strokovni in tehnični napredek dejavnosti davčne uprave, izvaja programe za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev davčne uprave, opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi.
Davčni urad odmerja in pobira davke ter vodi o tem predpisane evidence, odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, opravlja kontrolo in inšpekcijske preglede davčnih zavezancev, opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem davčnega registra, evidentira podatke o obračunanih in plačanih davkih in denarnih kazni, izvaja postopke prisilne izterjave davkov in denarnih kazni, izvršuje plačilo preveč plačanih davkov, opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi.

Obdavčitev Pravnih Oseb

Vsaka država s svojo zakonodajo, s svojo davčno ureditvijo  in upravljanjem določi, kako bo pobirala davke od pravnih oseb. Zavezanec za davek od dobička je pravna oseba, ki dosega dobiček z opravljanjem dejavnosti. Pri tem je pomembno, da zakonodajalec ustvari tako davčno ozračje, da bo imel davkoplačevalec, ki polni državno blagajno z davki in prispevki od države tudi kakšno korist. Le te se kažejo v obliki pokojnin, storitev na področju izobraževanja, gospodarskih pomoči in drugo. Plačevanje davka od dobička ni samo podlaga za zagotavljanje virov za javno porabo, ampak se sredstva čedalje bolj usmerjajo v gospodarski razvoj.
Pri izkazovanju davčne osnove je povsod zelo pomembno kakšne računovodske predpise in standarde posamezna država uporablja, kako so vrednotene posamezne postavke v bilanci stanja in izkazu uspeha,  saj je od tega v veliki meri odvisno izkazovanje prihodkov in odhodkov.
Zaradi vseh teh predpisov se skoraj pri vseh državah pojavlja razlika med računovodskimi ugotovljenimi odhodki  in tistimi odhodki, ki so davčno priznani.
Mnogo držav je prav v zadnjih letih izvajalo davčne reforme s katerimi so želeli doseči prilagodljivo in trajno davčno ureditev, ki bi pritegnila javnost in davkoplačevalce. Marsikatera država želi z ugodno davčno politiko pritegniti tuje pravne investitorje in s tem tudi bodoče davkoplačevalce.
Velik vpliv na davčno politiko imajo tudi pristojnosti organov državne uprave. Pristojnost organa pomeni pravico in dolžnost organa, da na določenem območju z določenega upravnega področja odločajo o upravni stvari. Prav tako so v različnih državah pristojnosti davčnega organa različno opredeljene.
V večini davčnih sistemov je uveljavljeno načelo čistih dohodkov, torej dohodkov, popravljenih za posamezne izgube. Taka opredelitev je v literaturi poznana kot objektivno neto načelo.
V nadaljevanju sledi predstavitev dohodnine in davka od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji in tujini. Za primerjavo  s  tujimi  državami sem izbrala Nemčijo, ZDA, ki je največkrat uporabljena v mednarodnih primerjavah, Bosno in Hercegovino kot ostanek iz bivše Jugoslavije in Švico, ki jo vsi poznamo kot majhno in zelo urejeno državo.

Obdavčitev Posameznikov

Dohodki posameznikov, ki jih ti ustvarijo v določenem obdobju so izpostavljeni obremenitvi z davkom na osebne dohodke. Pri tem predstavlja precejšnji problem opredelitev in definicija dohodka, predvsem obdavčljivega dohodka. Ta problem večina držav s pomočjo ustrezne zakonodaje rešuje preko take rešitve, da z  naštevanjem vseh posameznih vrst obdavčljivih prihodkov, ki skupaj kot vsota, predstavljajo dohodek posameznika. Pri tem velja, da posamezni dohodek, ki ni zakonsko opredeljen, ne predstavlja del obdavčljivega dohodka in mora biti oproščen plačila davka iz tega naslova.
Za obdavčevanje posameznikov in nadziranje plačevanja davkov je ključen dobro zasnovan davčni sistem. Tako teorija optimalnega obdavčevanja dohodka predpostavlja, da pri optimalnem  obdavčevanju ne obstaja neka kombinacija  v kateri je več davkov, temveč da imamo zgolj en davek, v tem primeru en davek od dohodka. Področje teorije optimalnega obdavčenja podrobno proučuje  prerazdeljevanje dohodka pri tovrstni obdavčitvi, ter učinke na mikro in makro ravni ekonomije posameznega okolja.
V večini gospodarsko razvitih gospodarstev je za obdavčevanje dohodkov posameznikov pretežno v uporabi sistem obdavčevanja z davčnim odtegljajem. Davčni odtegljaj pomeni, da se davek na dohodke pobira sproti, to je ob izplačilu. Na koncu davčnega obdobja pa se opravi poračun davka. V zvezi s tem se pojavljata dve situaciji. V eni se izplačevalec sam pojavlja kot zavezanec za davek, v drugi pa se izplačevalec pojavlja kot oseba, ki je dolžna plačati davčna bremene v imenu zavezanca, ki prejme dohodek. Vse oblike sprotnega poravnavanja dohodnine predstavljajo akontacijski davek. Prednosti takega načina pobiranja davkov so nedvomno v enakomernejši razporeditvi davčnih prilivov v državni proračun, zmanjšajo pa se tudi možnosti davčnih utaj. Izplačevalec je namreč dolžan da obračuna in plača dajatve za posamezno izplačilo ter da obvesti tako prejemnika kot tudi pristojni davčni organ.
Davek na dohodek izmed vseh davkov v največji meri upošteva načelo davčne enakomernosti, ki skupaj  z davčno splošnostjo tvorita temeljno davčno načelo, to je načelo davčne pravičnosti. Dohodnina naj bi kot subjektivni in osebni davek urejala obdavčevanje skupnega dohodka posameznika iz vseh njegovih virov in se hkrati kaže kot odraz njegove celotne gospodarske zmogljivosti.
Za določanje davčne osnove je bistvena opredelitev obdavčljivega dohodka.V večini davčnih sistemov drugih držav so obdavčljivi dohodki posameznika določeni v skladu z načelom splošne obveznosti. Po tem načelu je obdavčljiv vsak dohodek, ki ga zakon opredeljuje kot vir. Vsota obdavčljivih dohodkov namreč pomeni vsoto tistih tržnih dohodkov posameznika, ki so na voljo za obdavčitev. Možno je namreč, da je del dohodka posameznika izvzet iz obdavčitve in sicer tisti del, ki za obdavčitev ni razpoložljiv. Pri tem gre predvsem za nekatere stroške in morebitne realizirane izgube. Za ugotovitev prave davčne osnove je potrebno bruto zneske zmanjšati za nastale stroške. Opredelitev stroškov, ki je v tem primeru ključnega pomena, pa je včasih lahko precej težavna. Problemi nastanejo predvsem v zvezi z razmejitvijo osebnih izdatkov od izdatkov, potrebnih za opravljanje pridobitne dejavnosti. Meja je velikokrat nejasna, razmejevanje pa oteženo. Kljub temu dejstvu, pa večina davčnih zakonodaj omogoča korekcijo dohodkov s stroški, ki so nastali pri pridobivanju takega prihodka.
Dejstvo, da je ekonomska sposobnost posameznika odvisna od dveh dejavnikov (tistih, ki vplivajo na pridobivanje in posest dobrin in tistih, ki vplivajo na potrošnjo) opredeljuje dohodnino v smislu t.i. dualistične koncepcije. Na podlagi te koncepcije je davčnopravna znanost razvila nauk o t.i. nerazpoložljivem dohodku, to je tistem dohodku, ki je za posameznika nujno potreben, saj mu omogoča eksistenčni minimum. Ta dohodek je v smislu dohodninske obravnave in obračunavanja davka na dohodek potrebno izvzeti iz davčne osnove. Davčna osnova sodobnih davkov na dohodek je torej sestavljena dvostopenjsko. Na prvi stopnji obsega dejansko stanje, to je vsoto vseh prihodkov, na drugi stopnji pa zajema tiste dohodke, ki niso na voljo za obdavčitev. Drugi del tako predstavlja določeno obliko olajšave in znižuje davčno osnovo.
V večini davčnih sistemov je uveljavljeno načelo čistih dohodkov, torej dohodkov, popravljenih za posamezne izgube. Taka opredelitev je v literaturi poznana kot objektivno neto načelo.

Davek na Nepremičnine

Koliko nas bo Davek na Nepremičnine udaril po žepu še ne vemo točno, je pa že dlje časa znano, da imajo na Ministrstvu za finance pripravljen predlog zakona o davku na nepremičnine.
V veljajo naj bi Davek na Nepremičnine stopil z letom 2011.

Ideja predloga pa je poenotenje sitema obdavčitve in velikost obdavčitve, tako bi se s tem uredila posamezna področna nepremičninskega trga. Pri tem gre za kompleksni sistem, ki naj bi urejal sedaj za nekatere nepravično obdavčitev. Predvideva se davčna osnova v višini 80% tržne vrednosti nepremičnine.
Predvideva se tudi oprostitev Davka na Nepremičnine s statusom kulturnega ali naravnega spomenika ter vse nepremičnine, ki služijo za namen opravljanja verske dejavnosti oz. delujejo v humanitarne ali dobrodelne namene.

Vsi lastniki, ki bodo menili, da njihov Davek na Nepremičnine ni pravilen po njihovem mnenju pa se bodo lahko v osmih dneh pritožili preko spletne aplikacije oz. kar na izpostavi Geodetske uprave.

Roko na srce pa si nobeden od nas v teh trenutkih ne želi novih Davkov, torej ali gre verjeti državi, da bo za večino takšna obdavčitev bolj korista ali ne. V obdobju kapitalizma bi za dobrobit družbe bil potreben sistem, ki bi revnim dajal, bogatim pa jemal. Seveda ne tako, da bi ljudje začeli izkoriščati status reveža v svoj prid. Potrebno bi bilo vzpostaviti sistem Davkov, ki bi zadoščeval, da se državljani lahko normalno preživljajo, hkrati pa bi spodbujal uspešna podjetja.

Jeseni je bilo obljubljeno, da bo Davek na Nepremičnine stopil v državni zbor. Pustimo se preseniti, kaj nam bodo naši politiki pripravili za Nepremičninski trg.

Podjetništvo in napotki za uspeh

Podjetništvo je obsežno področje, kjer se prepleta upravnjanje s človeškimi viri, financami in strateško načrtovanje. Gre za izjemno zahtevno odgovornost, zato Podjetništvo zahteva od podjetnika 24 urni delovnik in visoko čustveno inteligenco. Zavedanje, da niste sposobni opravljati 10 stvari iz 10 različnih področij, torej niste deklica za vse je ključnega pomena. V primeru, da ste na začetku svoje poslovne poti in nimate finančnih sredstev za zaposlitev dodatnega kadra se je zelo dobro povezati z zunanjimi ljudmi oz. podjetji.
Največ kar lahko na začetku svoje poslovne poti naredite (ne glede ali ste Samostojni Podjetnik ali D.o.o) je, da se povežete s takšnim partnerjem, ki vam nudi novodobno e-računovodstvo (zmanjšate čas potreben za pregled nad poslovanjem) in poslovno svetovanje, vi pa se usmerite v svoje področje, ki ga najbolje obvladate.

Ustvarite si blagovno znamko, naj vas ljudje povezujejo z določenim produktom oz. storitvijo. Spletna stran je obvezna, ampak res obvezna. Če je nimate vas enostavno ni. Tudi, če nimate večjega začetnega kapitala obstaja možnost najema spletnih strani.
Pazite na red in disciplino. Sedaj ste sam svoj šef (Samostojni Podjetnik) in bo lastna motivacija zelo pomembna. Ugotovite kako ste najbolje organizirani. Čim več testirajte in razmišljajte o svojih potezah, ki jih delate. Tudi, če ste kaj narobe naredili ne obupajte, saj se zaradi tega razvijate in napredujete (seveda, če ne delate istih problemov znova in znova).
Poskušajte razmišljati izven okvirov in imejte v mislih več scenarijev, ki se lahko zgodijo. Podjetništvo še široko, zato vam bo zelo v pomoč prišlo mreženje z ljudmi iz drugih področij, ki vam morebiti lahko pomagajo pri izvajanju vaših projektov. 
Kot rečeno je Podjetništvo zelo široka disciplina za katero ni univerzalnega recepta. Na koncu je vse odvisno od vas zato bodite vedno pozorni na stvati, ki se dogajajo v vaši okolici in jih izkoristite za uspeh rasti, kot Samostojni Podjetnik.

Svetovanje

Svetovanje je ena izmed najstarejših storitev. Svetovanje se izvaja predvsem v poslovnem svetu. Poleg Poslovnega Svetovanja poznamo še športno Svetovanje, vzgojno Svetovanje ...
Svetovanje zahteva specializacijo za ustrezno področje, ki ga svetovalec obvlada do obisti. Namen Svetovanja je pomoč pri določeni temi oz. področju, kjer naročnik nima veliko ali nič izkušenj.

Zadnje čase je predvsem zaradi finančne krize popularno Finančno Svetovanje in Davčno Svetovanje. Sploh v večjih podjetjih se, da z ustreznim pristopom in analizo finančnega stanja spremeniti način poslovanja in prihraniti še kako potrebne eure.

Kot rečeno, lahko ste najboljši strokovnjak na svojem področju, ne znate pa prodati izdelkov ali storitev. V takšnem primeru je potrebna odločitev za Poslovno Svetovanje. Takšno Svetovanje vam ponujajo tudi nekateri bolj napredni Računovodski Servisi, ki vam poleg osnovnih storitev še Svetujejo na Davčnem in Poslovnem področju. Eden izmed takšnih Servisov je E-Računovodstvo Poknjizi.si.